Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Tuyển dụng Hỏi đáp ++++HOTLINE++++
+0919 842 835
+thanhth98@gmail.com
Hỗ trợ
khách hàng
   Tìm kiếm     
 GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH DƯƠNG (BINH DUONG CISTI)
 
Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng có liên quan.
 
Tên giao dịch quốc tế: CENTER FOR INFORMATICS AND SCIENTIFIC - TECHNOLOGYCAL INFORMATION FO BINH DUONG PROVICE (BINH DUONG CISTI).
 
Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động (theo khoản b, mục 1, Điều 9, Mục 1, Chương 3 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006), có tư cách pháp nhân, tài khoản và được sử dụng con dấu riêng theo thể thức Nhà nước qui định.  

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
 
 Điều 3: Trung tâm có chức năng 
 
Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ Bình Dương có chức năng thực hiện các hoạt động tin học và thông tin khoa học công nghệ phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân trong Tỉnh.
 
Điều 4: Trung tâm có nhiệm vụ
 
1. Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ
 
- Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về các hoạt động trong lĩnh vực tin học, thông tin khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động tin học, thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
 
- Các quy định, biện pháp liên quan đấn các mặt hoạt động trong lĩnh vực tin học, thông tin khoa học và công nghệ để thu hút các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phát triển thị trường công nghệ (tổ chức chợ công nghệ thiết bị, các sàn giao dịch công nghệ, triển lảm khoa học và công nghệ, hội thảo khoa học về công nghệ thông tin và thông tin khoa học và công nghệ,…);
 
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban, các bộ phận trực thuộc Trung tâm; qui định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thuộc trung tâm;
 
- Các phương án kiện toàn tổ chức, chuyển đổi tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm để thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác được giao;
 
- Dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực tin học, thông tin khoa học và công nghệ của địa phương.
 
2. Tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:
 
Các quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ.
 
3. Nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tin học, thông tin khoa học và công nghệ phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.
 
4. Nghiên cứu, đề xuất về nội dung, chương trình, biện pháp thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy và sử dũng hợp lý nguồn nhân lực thực hiện công tác tin học và thông tin khoa học và công nghệ của địa phương.
 
5. Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ:
 
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về tin học, khoa học và công nghệ;
 
- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương;
 
- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học, các công nghệ thiết bị, sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất hình thành trong và ngoài nước.
 
- Thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường thông tin khoa học và công nghệ;
 
- Tổ chức biên soạn, xuất bản tạp chí và các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ theo chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
- Tổ chức phục vụ thông tin khoa học và công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tin học và thông tin khoa học và công nghệ; tư vấn, dịch thuật, tra cứu, biên soạn các thông tin khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phục vụ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học của Tỉnh theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.
 
- Hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương về thông tin khoa học và công nghệ.
 
- Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin và người dùng tin; tổ chức các khóa học, tập huấn về nghiệp vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ cho các đối tượng chuyên trách công tác khoa học và công nghệ thuộc cơ quan hành chánh, sự nghiệp và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học và công nghệ chuyên ngành;
 
- Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ, phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với trung ương và các địa phương; xây dựng các cơ sở dữ liệu tích hợp liên quan đến lĩnh vực tin học, khoa học và công nghệ; quản trị mạng thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
 
- Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thông tin khoa học và công nghệ tại địa phương;
 
- Xây dựng, phát triển và quản lý trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ tại địa phương.
 
- Quản lý thư viện khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. Xây dựng và phát triển thư viện điện tử về khoa học và công nghệ; quản trị thông tin khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương;
 
- Trung tâm là đơn vị thường trực trong ban biên tập Website của Sở Khoa học và Công nghệ.
 
6. Cung cấp, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, các công nghệ, thiết bị, các sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất hình thành trong và ngoài nước; tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các sản giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ để từng bước tạo dựng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
 
7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước.
 
8. Phối hợp với các trung tâm, các ngành, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và thông tin khoa học và công nghệ.
 
9. Làm đầu mối đại diện cho Sở Khoa học và Công nghệ về công tác tin học và thông tin khoa học và công nghệ; chủ trì tổ chức việc thu thập, lưu trữ và khai thác các nguồn thông tin, tài liệu và dữ kiện khoa học và công nghệ đã có và đang hình thành trong và ngoài tỉnh.
 
10. Hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin và khoa học công nghệ; tư vấn, thẩm định những nội dung nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin khoa học và công nghệ; cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, sản xuất.
 
11. Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện các loại hình sản phẩm, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ thích hợp với yêu cầu phục vụ.
 
12. Đề  xuất, thực hiện triển khai và quản lý cơ sở vật chất công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đạo tạo trình độ cao của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ và UBND Tỉnh (đặc biệt là các phòng thí nghiệm trọng điểm về tin học, thông tin khoa học và công nghệ).
 
13. Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công nghệ thông tin trình độ cao, khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
 
14. Ngoài các nhiệm vụ được giao, Trung tâm được chủ động tổ chức các hoạt động cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực tin học, thông tin khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác thuộc quản lý của ngành khoa học công nghệ.
 
15. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm theo qui định của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
 
16. Quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước giao theo đúng qui định đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí.
 
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Điều 5: Trung tâm có quyền hạn
 
1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo các qui định trong Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.
 
2. Được quyền khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với tập thể và các bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo qui định của Nhà nước.
 
3. Được quyết định theo thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm theo sự phân cấp quản lý cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ và theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.
 
4. Được ban hành quy chế làm việc trong nội bộ Trung tâm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Sở Khoa học và Công nghệ và UBND Tỉnh ban hành.
 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 Đăng ký thành viên     Quên mật khẩu
Hổ trợ trực tuyến
Not image
Đình Thành
Tỷ giá vàng - ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng SBJ - SJC
Liên lạc

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN TỈNH BÌNH dương

Địa chỉ: Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email: thongtinkhcn@binhduong.gov.vn

MST: 3701480222

Điện thoại: +84-274-3856429

Website: http://ttthongtin.khcnbinhduong.gov.vn

Liên kết hữu ích

»Sở KH&CN Bình Dương
»Quỹ phát triển KH-CN Bình Dương
»Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

Các liên kết khác

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Tổng số truy cập : 412937

Sơ đồ website